ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI (BÉRLETI) FELTÉTELEK

A Modern Mobil Group Kft. (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja, Bérlő pedig, akinek neve és címe a Bérleti Szerződésen szerepel, bérbe veszi a Bérleti Szerződésben meghatározott járművet az alábbi feltételek szerint:
1. Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal és felszereléssel együtt, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen és időben (kivéve, ha Bérlő kéri és Bérbeadó engedélyezi a hosszabbítást, vagy ha Bérbeadó kérésére korábban kell azt visszaadnia).
2. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Amennyiben a számlafizető vagy a Bérlő jogi személy, úgy a cég ügyvezetője készfizető kezességet vállal.
3. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
4. A fentiekben leírtak be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.
5. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.
6. A gépjárművet azon megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején elmúlt 21, és erre írásos bérbeadói hozzájárulással rendelkezik. Amennyiben Bérbeadó úgy ítéli meg, hogy Bérlő ruházata, ápoltsága, személyes megjelenése kifogásolható, nem köteles teljesíteni a bérleti szerződést, valamint a gépjárművet átadni Bérlő részére.
7. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel.
8. A járművet tilos használni a következőkre:
– másnak bérbe adni, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével
– műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, hűtőfolyadék) esetén továbbhaladásra
– gépjárművezetés oktatására
– jármű vagy pótkocsi vontatására, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe
– tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni
– vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra
– személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására
– autósport rendezvényeken, beleértve a versenyzést vagy arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést
9. Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő bel- és külföldi jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvánnyal rendelkező, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket, beleértve a zöld rendszám használatára vonatkozó aktuális jogszabályokat is.
10. Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is, akár a bérlő által megfizetett kaució terhére is, beleértve a zöld rendszámmal rendelkező gépjárműveket is.
11. Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.
12. Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:
– a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon – figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez tovább használat esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra
– a törés és/vagy lopás elleni biztosítás, a töréskár önrész csökkentés, a személyi balesetbiztosítás díját, amennyiben Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti Szerződés szerint, és a díjszabás nem tartalmazza
– a gépjárműre kötött CASCO szerződés önrészét káresemény esetén, ill. kártérítést
– a jelen szerződés megszegésével okozott bérbeadónak kieső napok díját a Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket
– a gépjárművezetővel együtt történő bérbevételkor bérlet teljes időtartama alatt a szállás- és napidíj, ill. a dologi kiadások Bérlőt terhelik mind belföldi, mind külföldi út esetén
– újratankolási (üzemanyag + szerviz 5.000,- Ft) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti (tele tank) üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
– 2.000,- Ft takarítási díjat, amennyiben Bérlő leadáskor nem az átadás szerinti állapotban adja le a járművet
– a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs (számlával igazolt) és bírósági eljárási díjat
– a gépjármű dokumentumai – forgalmi engedély és/vagy zöldkártya -, ill. a rendszámtábla elvesztése esetén darabonként bruttó 40.000,- Ft, a gyári kulcsok elvesztése esetén a kulcs pótlásásnak bruttó összegén felül 100.000,- Ft bírság, sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén tételenként bruttó 50.000,- Ft, a láthatósági mellény hiánya esetén bruttó 1.000,- Ft, az elakadásjelző háromszög és/vagy egészségügyi csomag hiánya esetén bruttó 10.000,- Ft, hálózati töltő elvesztése- illetve megrongálódás esetén tételenként bruttó 280.000,- Ft, kútoszlop töltő elvesztése- illetve megrongálódás esetén tételenként bruttó 150.000,- Ft kerül felszámításra tételenként
– a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett – beleértve a dohányszagot is – vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén, bruttó 10.000,- Ft extra takarítási költség kerül felszámításra
– ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni
– késedelmi kamatként a PTK-ban rögzített szabályok szerint kalkulált összeget
– a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb járulékos költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik.
13. A bérelt gépjárművel Magyarország területét csak Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet elhagyni, melynek egyszeri költsége 3.500,- Ft. A gépjárművel kizárólag a Bérbeadó által kifejezetten engedélyezett országokba szabad belépni, ezen országok a bérleti szerződésen megjelölésre kerülnek. Ezen rendelkezés megszegése, vagy annak kísérlete esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Bérlő teljes körűen felel mindennemű kárért, ill. a gépjármű hazaszállítási költségéért.
14. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Bérleti Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.
15. Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtti munkanapon személyesen vagy telefonon vagy kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges bérleti díj egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a Bérleti Szerződés meghosszabbítására nem kötelezhető. Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett.
16. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Bérbeadó mentesül a jármű visszaszerzéséből származó kár, felelősség vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszaszerzés esetleges költségeinek terhe alól. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve Bérlő sikkasztást követett el, s ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni.
17. Bérlő vagy bármely felhatalmazott vezető a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával:
– köteles azonnal jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a bérbeadó felé
– köteles az illetékes hatóság intézkedését kérni, ill. a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén, a területileg illetékes hatóságnál feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadónak leadni
– köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép)
– Bérlő Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet
– Bérlő nem mentesül a felelősség alól a gépjárműben lévő vezetést segítő berendezések esetleges meghibásodása/nem megfelelő használata esetén
– Bérlő köteles előzetes egyeztetés alapján gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről
– köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és eljuttatni azt Bérbeadó címére
18. Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentési, ill. gépjárműcsere igény esetén Bérlő a Bérbeadótól köteles intézkedést kérni, Bérbeadó 24 órán belül lehetőségeihez mérten intézkedik. A gyárilag defektjavító-készlettel ellátott gépjárműveknél Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a készülék használatának nem megfelelő ismerete esetén, illetve az assistance szolgáltatás nem terjed ki sem pótkerék-cserére, sem defektjavításra.
19. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, rakományért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.
20. Bérbeadó nem garantálja a cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával, de minden esetben igyekszik lehetőségeihez mérten intézkedni. Ezen a címen bérleti díj leszállítási igénye Bérlőnek nem lehet. Bérlő önhibás közlekedési balesete, ill. lopáskár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására.
21. Bérlő köteles a kötelező szervizre gépjárművet Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani. A szerviz későbbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés esetén bruttó 50.000,- Ft-ot, ezen felül minden megkezdett 100 km-re további bruttó 10.000,- Ft-ot kell Bérbeadó részére kötbérként megfizetni.
22. A Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárműre Bérbeadó kötelező felelősségbiztosítás kötött a magyar törvények értelmében.
23. Saját hibás baleset esetén a Bérlő a Bérleti szerződésen feltüntetett biztosítási önrész feltételei szerint köteles Bérbeadónak kártérítést fizetni. Lopáskár és totálkár káresemény esetén a Bérlő kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési árának 10%-a. Lopás, totálkár, nagy értékű károkozás, javítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 10%-os önrész, ill. a kárviselési mérték Bérlő felé történő érvényesítésére a javítási számla, a vételi számla, ill. a biztosító elszámolása alapján. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti Szerződésen feltüntetett összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja vissza. A kárviselés mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól. A biztosítás el nem fogadása vagy hiánya esetén a bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna, küszöb, tető sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, a nem megfelelő töltésből eredő meghibásodás, illetve semmilyen, a belső térben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül teljes körűen fennáll. Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.
24. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:
– a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény
– lopás és részlopás károk esetén, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat
– a km-számláló szerkezet meghibásodásának a bérbeadó felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért
– Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza
– terrorcselekmény, robbantás, sztrájk következtében keletkezett bárminemű káresemény esetén
– tehergépjárműnél a rakterület túlterheléséből eredő és a rakterület egyéb sérüléseiért
25. A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak leadta. Számlázással kapcsolatos reklamációt Bérbeadó a Bérleti Szerződés lezárását követő 60 napig fogad el.
26. Bérbeadó Bérlő és gépjárművezető személyi okmányairól (személyi igazolvány, vezetői engedély) fénymásolatot készít, melyhez Bérlő a Bérleti szerződés aláírásával hozzájárul. Bérbeadó a megadott személyi adatokat feldolgozza. Bérlő kérheti a róla készült adatokba való betekintést, és naprakésszé teheti azt.
27. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

Hatályos: 2021. január 2. napjától